www.eprace.edu.pl » zarzadzanie-ryzykiem » Wstęp

Wstęp

Zasadniczym i głównym celem niniejszej pracy jest analiza oraz ocena skuteczności i istotności systemu zarządzania ryzykiem w procesie zarządzania organizacją.

System zarządzania ryzykiem jest wdrażany w WUP w Olsztynie od kilku lat. To nowy obszar wiedzy, który w sposób istotny winien przyczynić się do usprawniania procesu zarządzania organizacją. Identyfikacja obszarów ryzyka wnętrza organizacji oraz jej otoczenia pozwala na podejmowanie działań pozwalających je ograniczać lub nawet eliminować.

Szczególnie istotne jest by wiedza dotycząca systemu zarządzania ryzykiem nie była znana tylko kadrze kierowniczej, ale wszystkim pracownikom Urzędu. Zatem szczególnie ważne jest upowszechnienie wiedzy na temat ryzyka oraz podnoszenie świadomości pracowników, dotyczącej sposobów jego identyfikowania; analizy i oceny dla potrzeb procesu zarządzania ryzykiem.

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie od 2004 roku sformalizował system zarządzania ryzykiem opracowując corocznie plan audytu, a doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 4 lat pozwoliło na osiągnięcie wyznaczonych celów w skuteczny i efektywny sposób. Wielokrotnie, na przestrzeni ostatnich kilku lat, przeprowadzane czynności kontrolne np. przez audytorów i kontrolerów Komisji Europejskiej; Najwyższej Izby Kontroli; Urzędu Kontroli Skarbowej; Urzędu Skarbowego; odpowiednie służby Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwa Rozwoju Regionalnego czy Wojewody nie wykazały żadnych nieprawidłowości (stwierdzano jedynie drobne uchybienia nie mające wpływu na realizowane zadania), a wystawiane oceny potwierdzały właściwy poziom zorganizowania systemu realizowanych zadań oraz sposób zarządzania organizacją.

Praca niniejsza jest próbą oceny przydatności i skuteczności, przyjętego w WUP w Olsztynie, systemu zarządzania ryzykiem ujętego w planach audytu oraz wskazania dalszego sposobu działania w tym obszarze.

Praca składa się z dwóch rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcony jest zagadnieniom teoretycznym dotyczących systemu zarządzania ryzykiem. W podrozdziale pierwszym opisano zależności pomiędzy audytem wewnętrznym a systemem zarządzania ryzykiem. W kolejnych podrozdziałach skupiono się na procedurze kolejno po sobie następujących czynności w procesie realizacji zarządzania ryzykiem, a dotyczących identyfikacji ryzyka; metod jego pomiaru, analizy i oceny; hierarchizacji ryzyka. Opisano ponadto czym w istocie jest system zarządzania ryzykiem.

W Rozdziale drugim omówiono sposób i zakres realizowanego systemu zarządzania ryzykiem w WUP w Olsztynie. Szeroko scharakteryzowano zakres zadań wykonywanych przez Urząd oraz jego strukturę organizacyjną; sposób i metody identyfikacji ryzyk i jego analizy; przedstawiono wyniki monitorowania oraz dokumentowania działań podejmowanych przez Urząd w odniesieniu do systemu zarządzania ryzykiem. Ponieważ zagadnienia dotyczące zarządzania ryzykiem są dopiero wdrażane od kilku lat w coraz większym zakresie, dostępna literatura na ten temat jest jeszcze niewielka. Z najważniejszych publikacji traktujących o tym zagadnieniu wymienić należy: podręcznik wydany przez Ministerstwo Finansów „Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym”; książki Tadeusza Kaczmarka „Ryzyko i zarządzanie ryzykiem” oraz Krzysztofa Czerwińskiego „Audyt wewnętrzny”; publikacje Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce David McNamee „Oszacowanie ryzyka w audycie wewnętrznym i zarządzaniu” oraz „Pomarańczowa księga. Zarządzanie ryzykiem – zasady i koncepcje” Ministerstwa Skarbu Jej Królewskiej Mości. Dodatkowym uzupełnieniem literatury w tym zakresie są dostępne w Internecie pojedyncze artykuły dotyczące omawianego zagadnienia.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.