www.eprace.edu.pl » zarzadzanie-ryzykiem » Zakończenie

Zakończenie

W pracy przedstawiono zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty systemu zarządzania ryzykiem. Ze względu na charakter pracy i jej rozmiar skupiono się jedynie na najważniejszych zagadnieniach dotyczących tego problemu.

Istotą pracy jest opis i analiza stosowanej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie, jako jednostki organizacyjnej samorządu województwa, polityki zarządzania ryzykiem ujętej w planie audytu oraz sposobu jego monitorowania i dokumentowania.

Na podstawie przedstawionego opisu w podsumowaniu można sformułować następujące wnioski.

Wprawdzie system zarządzania ryzykiem, wynikający z planu audytu, jest wdrażany w Urzędzie od kilku lat, to jego rola w procesie zarządzania organizacją jest nie do przecenienia i dająca bezpośrednie efekty. Identyfikacja obszarów ryzyka i ich analiza dostarcza nie tylko kierownictwu ale całej załodze niezbędnych informacji do wczesnego rozpoznawania i ograniczania (eliminowania) ciągle pojawiających się zagrożeń w realizacji coraz bardziej złożonych zadań. Właściwa interpretacja gromadzonych informacji (w tym głównie dotyczących obszarów ryzyka i jego poziomu) pozwala podejmować takie decyzje, które ograniczają, do akceptowanego przez kierownictwo Urzędu, poziomu ryzyka lub zapobiegać ryzykom mogącym mieć wpływ na wyznaczone do osiągnięcia cele organizacji.

Po drugie, jak wynika z analizy systemu zarządzania ryzykiem w planie audytu WUP w Olsztynie, obszarami szczególnie narażonymi na ryzyko są zagadnienia związane z wdrażaniem i obsługą Programów Operacyjnych UE. Nabiera to szczególnego znaczenia w sytuacji nakładania się na siebie zadań związanych z zamykaniem projektów finansowanych ze środków pochodzących z mijającej perspektywy wdrażania 2004 – 2006 oraz wdrażania Priorytetów i Działań z PO KL w nowej perspektywie na lata 2007 – 20013.

Po trzecie, dla zapewnienia sprawnego systemu zarządzania organizacją (niezależnie od corocznie opracowywanego planu audytu w Urzędzie), niezbędne jest wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem w WUP w Olsztynie w formie oddzielnie opracowanego dokumentu. Natomiast cały proces wdrażania systemu zarządzania ryzykiem należy stale doskonalić i co wydaje się szczególnie ważne, upowszechniać wśród wszystkich pracowników Urzędu. Włączenie pracowników do procedury związanej z identyfikowaniem obszarów ryzyka oraz ich analizy zwiększa zaangażowanie kadry Urzędu w realizację wyznaczonych celów.

Na zakończenie należy stwierdzić, że wdrażany system zarządzania ryzykiem w WUP w Olsztynie pozwoli na włączenie całej kadry Urzędu w proces jego realizacji i ponoszenia odpowiedzialności za realizowane zadania i osiąganie wyznaczonych celów organizacji.komentarze

Wnioski bardzo ogólne, jak podsumowanie zalet wdrożenia zarządzania ryzykiem z podręcznika dla początkujących. Występują również zaprzeczenia - najpierw podkreśla się włączenie pracowników w procesy, później ich małe zaangażowanie. Brak obiektywizmu i konsekwencji

skomentowano: 2013-08-23 13:16:02 przez: Joanna M.

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.