www.eprace.edu.pl » zarzadzanie-ryzykiem » Zarządzanie ryzykiem w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie » Zadania i struktura WUP w Olsztynie

Zadania i struktura WUP w Olsztynie

W wyniku reformy administracyjnej kraju34 wprowadzonej 01.01.1999 r. z dniem 31.12 1999 r. zniesiono System Urzędów Pracy włączając Wojewódzkie Urzędy Pracy i Powiatowe Urzędy Pracy do nowo utworzonych szczebli samorządu terytorialnego: wojewódzkiego i powiatowego. Z dniem 1 lipca 2000 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie stał się jednostką organizacyjną samorządu województwa, realizującą zadania dotyczące kształtowania regionalnej polityki rynku pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie realizuje zadania własne samorządu województwa wynikające między innymi z:

 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.);

 2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.);

 3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);

 4. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121. poz. 591 z późn. zm.);

 5. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217 z późn. zm.);

 6. Ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkowstwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1236)

 7. Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),

 8. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1073 z późn. zm.)

 9. Innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

WUP w Olsztynie działa również na podstawie:


W skład WUP w Olsztynie wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:


Komórki organizacyjne WUP w Olsztynie oraz ich usytuowanie w strukturze określa schemat organizacyjny.

Rysunek 1.

Źródło: Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie nadany Uchwałą Nr 55/328/07/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 października 2007 r., załącznik nr 3

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej są realizowane przede wszystkim przez: „Publiczne służby zatrudnienia (które) tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą.”35

Do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy:36

 1. określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy przez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia;

 2. podział posiadanych środków Funduszu Pracy, z uwzględnieniem kierunków i priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, na działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych;

 3. opracowywanie analiz rynku pracy i badanie popytu na pracę, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych;

 4. współdziałanie z wojewódzką radą zatrudnienia w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich;

 5. badanie efektywności projektów lokalnych;

 6. programowanie i wykonywanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego przez:

  1. opracowywanie, realizację i finansowanie programów regionalnych i projektów lokalnych, o których mowa w art. 63-66,

  2. wykonywanie zadań wynikających z programów, o których mowa w przepisach o Narodowym Planie Rozwoju albo o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

 7. inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

 8. realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w szczególności:

  pełnienie funkcji instytucji właściwej,

  przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków bezrobotnych o wydanie odpowiednich zaświadczeń w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia,

  wydawanie decyzji w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia;

 9. realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES, w tym:

  1. wspieranie i koordynowanie realizacji zadań na terenie województwa we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy oraz samorządem powiatowym, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców,

  2. świadczenie usług EURES;

 10. realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi.

 11. organizowanie i koordynowanie oraz świadczenie usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, a także ich rozwijanie na terenie województwa;

 12. opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych na terenie województwa;

 13. koordynowanie działań w zakresie kształcenia ustawicznego i szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy, w szczególności:

  1. diagnozowanie potrzeb rynku pracy w zakresie kształcenia ustawicznego i szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy,

  2. określanie i wdrażanie instrumentów służących dostosowaniu kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,

  3. prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych,

  4. prowadzenie dialogu społecznego w zakresie polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego pracowników i poszukujących pracy;

 14. organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy;

 15. określanie, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady zatrudnienia, na podstawie klasyfikacji zawodów i specjalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. b, wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja, o której mowa w art. 12 ust. 6; wykaz zawodów podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym;

 16. współdziałanie z właściwymi organami oświatowymi w harmonizowaniu ustawicznego kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy;

 17. prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów wstępnych i certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.

Wypełniając dyspozycję art. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie corocznie opracowuje Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia, który określa wojewódzką politykę w zakresie rynku pracy oraz preferowane programy regionalne, projekty lokalne, priorytetowe grupy bezrobotnych i inne osoby wymagające wsparcia. Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia przyjmowany jest w formie Uchwały przez Sejmik Wojewódzki.

W 2006 r. Wojewódzki Urząd Pracy przy wsparciu Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz wielu partnerów działających na regionalnym rynku pracy opracował Strategię Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Warmińsko-Mazurskim do 2020 roku , która została przyjęta Uchwałą nr 46/627/06 na Sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 27 czerwca 2006 roku.

Strategia wyznacza cel wiodący, 5 priorytetów i 24 podstawowe typy działań.

Cel wiodący strategii został sprecyzowany w sposób następujący: Rozwój zasobów ludzkich niezbędnym warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego województwa.

 1. Priorytet 1 – Wzrost zatrudnienia, na który składają się 4 podstawowe typy działań:

  • Wzrost konkurencyjności i produktywności pracy,

  • Wzmocnienie systemu wsparcia inwestorów tworzących miejsca pracy,

  • Rozbudowa systemu samozatrudnienia,

  • Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

 2. Priorytet 2 – Kształcenie i wychowanie dla zatrudnienia i integracji społecznej, na który składa się 5 podstawowych typów działań:

  • Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy,

  • Rozwój systemu edukacji przez całe życie,

  • Podniesienie standardów kształcenia kadr dla systemu edukacji,

  • Promocja pracy i przedsiębiorczości w systemie edukacji i wychowania,

  • Dostosowanie bazy materialnej oraz programów do wymagań nowoczesnej gospodarki.

 3. Priorytet 3 – Efektywna organizacja rynku pracy, na który składa się 5 podstawowych typów działań:

  • Rozbudowa nowoczesnych struktur zarządzania regionalnym rynkiem pracy,

  • Upowszechnianie partnerstwa i dialogu społecznego w regulacji rynku pracy,

  • Wzmocnienie spójności i solidarności społecznej,

  • Wsparcie dla instytucji i organizacji działających na rzecz kapitału ludzkiego,

  • Harmonizacja systemu wykorzystania środków unijnych na rzecz rynku pracy i rozwoju regionalnego.

 4. Priorytet 4 – Równość szans do zatrudnienia, na który składa się 5 podstawowych typów działań:

  • Zwiększenie dostępności zatrudnienia,

  • Rozwój działań wspierających aktywność i mobilność,

  • Rozwój nowoczesnych form zatrudnienia w powiązaniu z elastycznością i bezpieczeństwem zatrudnienia,

  • Integracja grup defaworyzowanych z rynkiem pracy,

  • Aktywna polityka prozatrudnieniowa na obszarach wiejskich.

 5. Priorytet 5 – Aktywna i zintegrowana polityka w obszarze bezrobocia, na który składa się 5 podstawowych typów działań:

  • Integracja polityki zatrudnieniowej i polityki społecznej w obszarze bezrobocia,

  • Wzmocnienie organizacyjne i finansowe instytucji rynku pracy,

  • Rozbudowa elementów polityki prozatrudnieniowej i aktywizującej w obszarze bezrobocia,

  • Zapobieganie bezrobociu długotrwałemu,

  • Zapobieganie bezrobociu młodzieży.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.