www.eprace.edu.pl » zarzadzanie-ryzykiem » Zarządzanie ryzykiem w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie » Monitoring i dokumentacja zarządzania ryzykiem

Monitoring i dokumentacja zarządzania ryzykiem

Realizowana regularnie od 2005 roku identyfikacja , analiza i ocena ryzyka pozwala na systematyczną ocenę zmian ryzyka oraz adekwatności stosowanych mechanizmów i procedur kontrolnych.

Od 4 lat wśród zadań o wysokim priorytecie audytu niezmiennie pojawiają się zagadnienia dotyczące obsługi EFS. Wynika to przede wszystkim z dużej złożoności procedur związanych z wdrażaniem projektów oraz faktu, że są to projekty realizowane przez podmioty z otoczenia WUP. W procesie realizacji zadań związanych z audytem wewnętrznym i systemem zarządzania ryzykiem corocznie opracowywany jest plan audytu, który po zatwierdzeniu go przez kierownika jednostki jest upowszechniany wśród pracowników Urzędu. Dotychczas opracowanych zostało 4 plany audytu wewnętrznego. Corocznie Audytor Wewnętrzny sporządza Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego. W styczniu 2005 r. została zatwierdzona przez kierownika jednostki i wdrożona „Książka procedur audytu wewnętrznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie”. Książka procedur obejmuje takie zagadnienia jak:

Monitoring i ocena realizowania zadań związanych z audytem wewnętrznym i systemem zarządzania ryzykiem oraz zakresem realizowanych zadań, w tym głównie związanych z wdrażaniem PO KL, miał zasadniczy wpływ na opracowanie nowej koncepcji funkcjonowania Urzędu w tym obszarze. Podjęto prace nad opracowaniem nowej wersji „Książki procedur audytu wewnętrznego w WUP w Olsztynie” tak by część dotycząca identyfikacji, analizy i oceny ryzyka ujmowała te zagadnienia w zakresie niezbędnym dla tego typu dokumentu oraz przygotowywany jest nowy dokument kompleksowo obejmujący zagadnienia systemu zarządzania ryzykiem w WUP w Olsztynie. Dokument, który zostanie wprowadzony wewnętrznym aktem prawnym, ujmujący obszernie zagadnienia systemu zarządzania ryzykiem w WUP w Olsztynie jest w końcowej fazie uzgodnień.

Systematyczna analiza obszarów ryzyka o najwyższym i wysokim jego poziomie miała wpływ na opracowanie i wdrożenie do realizacji wielu wewnętrznych aktów prawnych w formie zarządzeń kierownika jednostki. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

Wiele z tych dokumentów wielokrotnie nowelizowano dostosowując ich zapisy do wymagań sprawnego zarządzania organizacją.

Podnoszenie wiedzy i świadomości pracowników w zakresie zarządzania ryzykiem, a tym samym osiąganie odpowiedniego poziomu ryzyka rezydualnego, jest także możliwe przez zapewnienie kadrze Urzędu udziału w wielu szkoleniach dotyczących tego zagadnienia.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.