www.eprace.edu.pl » zarzadzanie-ryzykiem » Zarządzanie ryzykiem w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie » Identyfikacja obszarów i analiza ryzyka w planie audytu WUP w Olsztynie

Identyfikacja obszarów i analiza ryzyka w planie audytu WUP w Olsztynie

Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej przystąpiono do wdrażania i realizacji wielu Programów Operacyjnych na lata 2004 - 2006. Z punktu widzenia rynku pracy Wojewódzkie Urzędy Pracy były odpowiedzialne za wdrażanie Działań 1.2 i 1.3 Priorytetu I Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO RZL) oraz Działań 2.1; 2.3 i 2.4 Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPO RR). Wszystkie te Działania były współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie na podstawie Umów Finansowania Działań w SPO RZL (Nr SPO RZL/1.2/WM/1.04 i SPO RZL/1.3/WM/1/04 z 27.04 2004 r.) oraz ZPO RR (Nr Z/2.28/II/2.1/WUP/U/1/04; Nr Z/2.28/II/2.3/WUP/U/1/04 i Nr Z/2.28/II/2.4/WUP/U/1/04 z 29.09 2004 r.) został zobowiązany do opracowania planu audytu w urzędzie.

Opracowanie pierwszego planu audytu wewnętrznego na 2005 r. poprzedzono zidentyfikowaniem obszarów ryzyka oraz przeprowadzeniem, na podstawie wybranej metody, analizy ryzyka Urzędu.

Podstawą do zidentyfikowania obszarów ryzyka był Statut i Regulamin Organizacyjny Urzędu oraz wywiady przeprowadzone z kierownictwem i pracownikami Urzędu. W ten sposób zostało wyodrębnionych 67 obszarów ryzyka przyporządkowanych do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu.

Wyodrębnione obszary ryzyka poddano analizie zgodnie z & 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 973).

Ponadto przyjęto założenie, że zakres przedmiotowy każdego zadania audytowego realizowanego w 2005 r. każdorazowo będzie obejmował:

dla każdej komórki organizacyjnej WUP w Olsztynie.

Analizę zadań audytowych przeprowadzono stosując matrycę oceny ryzyka wyznaczającą priorytety poszczególnych zadań za pomocą czterostopniowej skali (niski – średni – wysoki – najwyższy) stosując punktację odpowiednio od 1 do 4.

W przyjętym modelu matrycy ryzyka analiza została oparta o następujące czynniki:

Wyodrębnione obszary ryzyka ocenili audytorzy i dyrekcja Urzędu, a wspólną ocenę ustalono na podstawie następującego algorytmu:

wspólna ocena audytorów i dyrekcji = 60% średniej oceny audytorów + 40% średniej oceny dyrekcji.

Tak przeprowadzona analiza ryzyka przedstawia się w sposób następujący:

Po znormalizowaniu oceny ryzyka dla każdego zadania audytowego został wyznaczony ostateczny priorytet audytu wg przyjętej skali:

Zastosowana metoda analizy ryzyka pozwoliła wyodrębnić:

Z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika, że obszarami o najwyższym poziomie ryzyka, a zatem wymagające szczególnej uwagi i zaangażowania wielu pracowników Urzędu, są zadania związane z wdrażaniem i realizacją SPO RZL oraz ZPO RR.

W planie audytu na 2006 r. zastosowano podobną procedurę analizy ryzyka jak na 2005 r. zmieniając jedynie formułę algorytmu dotyczącą ustalenia oceny końcowej przeprowadzonej przez audytora i dyrekcję oraz wprowadzono % przedziały oceny ryzyka:

W planie audytu na 2006 rok wyodrębniono 87 obszarów ryzyka wymagających przeprowadzenia czynności audytowych i wyodrębniono:

Zadania audytowe o najwyższym priorytecie związane były z obsługą Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i dotyczyły przede wszystkim: rozliczania (w tym płatności) wniosków beneficjentów o płatność; kontroli realizacji projektów; monitorowania rezultatów realizowanych projektów oraz realizowanie płatności zapewniające przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.

W planie audytu na 2007 r., stosując procedurę jak wyżej, uwzględniając dotychczasowe doświadczenia z realizacji audytu wewnętrznego oraz zakres i złożoność realizowanych zadań, zmieniono kategorie ryzyk i ich wagi oraz przeprowadzono końcową ocenę ryzyka poszczególnych zadań audytowych wg trzystopniowej skali.

Przyjęte kategorie ryzyk to:

Zgodnie z końcową oceną ryzyka poszczególnych zadań audytowych, których wyodrębniono 38, został przydzielony im odpowiedni priorytet audytu wg trzystopniowej skali:

Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka wyodrębniono:

Tak jak poprzednio zadania audytowe o wysokim poziomie ryzyka dotyczyły obsługi EFS oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w systemie komputerowym i realizacji zadań z obszaru koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw UE.

Rok 2008 będzie szczególne trudny dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie ponieważ będą musiały być rozliczone i zamknięte dotychczas realizowane projekty w ramach SPO RZL i ZPO RR oraz wdrożony do realizacji Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

W nowej perspektywie finansowej na lat 2007 – 2013, przy wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie będzie pełnił rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP 2). Na podstawie porozumienia WUP w Olsztynie z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej I stopnia (IP 1), WUP w Olsztynie jest odpowiedzialny za wdrażanie Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich (wszystkie działania) oraz w Priorytecie VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

Łączna wielkość środków, którymi zarządzał będzie WUP w Olsztynie w całym okresie programowania wynosi około 593 miliony zł.

Wdrażanie PO KL związane jest z przestrzeganiem wielu zasad, procedur i norm, które wynikają z wielu aktów prawnych.

Do najważniejszych obowiązujących dokumentów dotyczących wdrażania PO K L zaliczamy:

Akty prawne Unii Europejskiej:
Polskie akty prawne dotyczące okresu programowania 2007-2013:


Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego:Biorąc pod uwagę wyżej opisane uwarunkowania opracowano plan audytu na 2008 r. wykorzystując wypracowane wcześniej procedury. W ramach zidentyfikowanych 8 obszarów audytu wyodrębniono 47 zadań audytowych wymagających przeprowadzenia czynności audytowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka wyodrębniono:

Z 11 zadań audytowych o wysokim priorytecie audytu 6 dotyczy zagadnień dotyczących PO KL co świadczy o wysokiej złożoności spraw związanej z jego wdrażaniem. Natomiast wśród 8 zadań o niskim priorytecie audytu znalazły się takie, które dotyczą informacji i poradnictwa zawodowego; służby zastępczej; obsługi kasowej i prowadzenia obsługi administracyjnej spraw transportowych.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.