www.eprace.edu.pl » zarzadzanie-ryzykiem » Ryzyko i system zarządzania ryzykiem » Pomiar, analiza i ocena ryzyka

Pomiar, analiza i ocena ryzyka

Zidentyfikowane ryzyko należy przy zastosowaniu obiektywnych metod oszacować tj. zmierzyć, co możemy przeprowadzić w oparciu o:

Pomiar ryzyka to proces składający się z następujących czynności:22

  1. Wyboru określonej liczby reprezentatywnych i miarodajnych kategorii ryzyka reprezentujących najważniejsze aspekty ryzyk danej organizacji,

  2. Wyboru skali, której zadaniem jest pomiar natężenia ryzyka np. w skali 3, 4 i 5 stopniowej (najczęściej stosowana jest skala 4 stopniowa: niski – średni – wysoki – bardzo wysoki),

  3. Oceny jednostki audytowanej pod względem obecności siły danej kategorii ryzyka i przypisanie wyniku (przedziału skali) – definiowanie przedziałów skal,

  4. Metodzie wyboru zadań audytowych uszeregowanych wg malejącego ryzyka.

Ryzyko i jego skutki możemy mierzyć wykorzystując następujące metody:


Po identyfikacji i przeprowadzonym pomiarze ryzyka wykonujemy kolejną czynność polegającą na jego analizie, czyli badaniu poszczególnych czynników kategorii ryzyka w celu lepszego zrozumienia zidentyfikowanego ryzyka tj. „wskazania tych obszarów gdzie ryzyko jest największe.”24

„Analiza ryzyka obejmuje:

Analizę ryzyka winniśmy przeprowadzić stosując taką metodę, która będzie uwzględniała specyfikę danej organizacji.

Możemy wyróżnić następujące metody analizy ryzyka:

  1. Metoda matematyczna z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego;

  2. Metoda szacunkowa – metoda delficka (grupa ekspercka).

Ostatnia, na tym etapie, czynnością jest ocena ryzyka.

Przeprowadzając ocenę ryzyka należy kierować się trzema zasadami:


Sama zaś ocenę ryzyka przeprowadzamy na dwa sposoby:


Ocena ryzyka ułatwia przeprowadzenie identyfikacji priorytetów ryzyka, a zatem jest wstępem do jego hierarchizacji.komentarze

srutututu

skomentowano: 2016-01-07 21:06:39 przez: :)

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.