www.eprace.edu.pl » zarzadzanie-ryzykiem » Ryzyko i system zarządzania ryzykiem » Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

Jak już stwierdziliśmy w zarządzaniu organizacją wyróżnia się, między innymi, system zarządzania ryzykiem, za który odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki.

Żadna organizacja nie jest w pełni zdolna do kontrolowania swojego otoczenia. Można stwierdzić, że wpływ organizacji na kształtowanie otoczenia jest niewielki co oznacza, że im dalsze otoczenie tym wpływ organizacji jest coraz mniejszy.

„Celem zarządzania ryzykiem jest:

Proces zarządzania ryzykiem powinien być prowadzony w sposób planowy, stale udoskonalany i realizowany w sposób ciągły.

W procesie zarządzania ryzykiem organizacja powinna określić swój apetyt na ryzyko tj. stopień jego akceptacji czyli określić próg tolerancji po przekroczeniu, którego „ konieczna jest interwencja, czyli reakcja na ryzyko.”31

Możemy wyróżnić cztery typowe reakcje na ryzyko:


Tadeusz Kaczmarek wyróżnia następujące fazy procesu zarządzania ryzykiem:

Tabela 1. Sześć faz procesu zarządzania ryzykiem

Kolejne fazy Podejmowane działania
1. Identyfikacja ryzyka: w tym system wczesnego ostrzegania
 • Ustalenie przyczyn ryzyka

 • Stwierdzenie możliwych następstw

 • Identyfikacja podmiotów dotkniętych ryzykiem

2. Analiza ryzyka
 • Ustalenie prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzenia

 • Ustalenie konsekwencji danego zdarzenia

3. Sformułowanie wariantów
 • Ustalenie możliwych alternatyw

 • Analiza nakładów i kosztów poszczególnych alternatyw (wariantów)

4. Ocena ryzyka
 • Stwierdzenie gotowości oraz ustalenie zdolności podmiotu (spółki) do podejmowania ryzyka

 • Ustalenie faktycznego poziomu ryzyka

 • Kwalifikacja zastosowania możliwych alternatyw do opanowania ryzyka

5. Decyzje i działania w obszarze ryzyka (sterowanie ryzykiem)
 • Wybór narzędzi

 • Ustalenie priorytetów

 • Zastosowanie optymalnej kombinacji

6. Kontrola, monitoring i ocena podjętych działań
 • Sprawdzenie i ocena ex post skutków podjętych działań

 • Nowe uformowanie procesu zarządzania ryzykiem – w przypadku błędnej decyzji

 • Dalsze korzystanie z narzędzi, które zapewniły sukces w zarządzaniu ryzykiem

Źródło: Tadeusz Teofil Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Centrum doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2006, str. 98

Realizacja fazy monitoringu ryzyka nakłada na organizację obowiązek opracowania mechanizmów kontroli rozwoju ryzyka oraz stałego weryfikowania jego poziomu a ponadto systematycznego sporządzania raportów z rejestru ryzyka.33komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.